Godišnjak

Godišnjak za društvenu istoriju god. XI sveska 2-3, 2004.

Posted

Godišnjak za društvenu istoriju god. XI sveska 2-3 , 2004.
PDF

Studije – Essays

Mihail Belov,
„…Saprela te moja rana ako ga ne ubiješ!” Karađorđe: genealogija harizme narodnog vođe
Mihail Belov,
„…Let you be accursed, unless you kill him!” Karađorđe: a genealogy of national leader s charisma
PDF

Miroslav Jovanović,
Ruski naučni institut u Beogradu 1928-1941. godina
Miroslav Jovanović,
The Russian Scientific Institute in Belgrade 1928-1941
PDF

Tema broja: Vizuelno i istorija
Theme of the volume: The visual and history

Nenad Makuljević,
Vizuelna kultura nacionalizma i konstituisanje privatnog identiteta
Nenad Makuljević,
Visual culture of nationalism and constitution of private identity
PDF

Aleksandar Ignjatović,
Politika predstavljanja jugoslovenstva: jugoslovenski paviljon na Svetskoj izložbi u Parizu 1937. godine
Aleksandar Ignjatović,
Policy of representing Yugoslav nationality: Yugoslav Pavillion at the World Exhibition in Paris 1937
PDF

Olga Manojlović Pintar,
„Tito je stena.” (Dis)kontinuitet vladarskih predstavljanja u Jugoslaviji i Srbiji XX veka
Olga Manojlović Pintar,
“Tito is a stone”. (Dis)continuity of representing of leaders in Yugoslavia and Serbia in XX century
PDF

Goran Miloradović,
Lica u tami – Društveni profil filmskih cenzora u Jugoslaviji 1945-1955. godine
Goran Miloradović,
Faces in the dark. Social profile of the film censors in Yugoslavia from 1945-1955.
PDF

Iz istraživanja – Researches

Jelena S. Ukalović,
Osnivanje dečjeg međunarodnog festivala „Radost Evrope“
Jelena S. Ukalović,
Foundation of the International Festival of children Joy of Europe
PDF

Teorija – Theory

Dragan Bulatović,
Baština kao brand ili muzej kao ekonomija želje. Da li robna marka ulazi u muzej ili je iz njega proizašla?
Dragan Bulatović,
Heritage as a brand or a museum as on economy of wish. Is a trade mark to enter the museum or has it come out of it?
PDF

Baštine – Heritages

Gordana Kaćanski,
Cenovnici sveštenodejanija u Srbiji 1807-1842. godine
Gordana Kaćanski,
Pricelists of priestly duties in Serbia from 1807-1842
PDF

O idejama i knjigama – On ideas and books

Vladimir Ivanović,
Društvena istorija u fokusu
PDF

Nenad Stošić,
Ot Deveti do Deseti (priredio Dimipъr Ivanov), Fondaciя „Arete”. UI „Sv Klimen Ohridski”. „Zaharii Stoяnov”. Sofiя 2004, str. 831.
PDF

Miroslav Perišić,
Trgovčević, Ljubinka, Planirana elita, Istorijski institut SANU – Službeni glasnik, Beograd 2003. str. 328.
PDF

Neven Isailović,
Johan Hajzinga (1872-1945) kao istoričar kulture (Povodom 60 godina od njegove smrti)
PDF

Okrugli sto postdiplomaca katedre za Opštu istoriju novog veka, 1974. godine na Filozofskom fakultetu pokreće Udruženje koje do danas radi zahvaljujući profesoru Andreju Mitroviću.

Udruženje za društvenu istoriju
(prof. dr Milan Ristović)
Filozofski fakultet,
Čika Ljubina 18-20
11000 Belgrade,
Serbia


+ 381 11 752-212

god.drustv.istor@gmail.com

www.udi.rs

@UdiBelgrade