Udruženje za društvenu istoriju

Najnoviji broj

Godišnjak za društvenu istoriju god. XXIX sveska 1, 2022.
PDF

SADRŽAJ – CONTENTS

Studije – Essays 

Dr Todor Kuljić,

Autobiografski tekst i kontekst: prilog kritici istorijskog izvora

Todor Kuljić, PhD, 

Autobiographical text and context

PDF

Dr Nemanja Stokrp,

„E, moj druže…“:
nacionalizam i (post)jugoslovenski rokenrol (1991–1995)

Nemanja Stokrp, MA,

“Hey, My Comrade…”:
Nationalism and (Post)Yugoslav Rock and Roll (1991–1995)

PDF

Sanja Lukić,

Jugoslavija u časopisima Life i Time, 1943-1950.

Sanja Lukić,

Yugoslavia in the Magazines Life and Time, 1943-1950

PDF

Iz istraživanja – Researches 

MA, Vuk Samčević,

Doseljavanje Slovena na Balkan i njihovi odnosi sa Vizantijom:
paralelna analiza grčkih i srpskih školskih udžbenika

Vuk Samčević, MA

The immigration of the Slavs in the Balkans and their relations
with Byzantium: parallel analysis of Greek and Serbian school textbooks

PDF

Baštine – Heritages

Dr Milan Radovanović,

Pesma „Jugoslavija-Izrael!“: Jugoslavija i Bliski istok (1948-1952)

PDF

O idejama i knjigama – On ideas and books 

Dr Milan Radovanović,

Društvena istorija u fokusu XLII

PDF

Slobodan Mandić,

Prikazi sajtova (Web adresar) XL

PDF

Uputstvo za predaju rukopisa

Submitting Manuscripts

Spisak recenzenata

PDF