Udruženje za društvenu istoriju

Ciljevi i delokrug

Godišnjak za društvenu istoriju proistekao je iz rada Okruglog stola postdiplomaca i doktoranata katedre za Opštu istoriju savremenu istoriju predvođenih profesorom Andrejom Mitrovićem 1993-1994. godine. Prvi broj je objavljen 1994. godine i do danas izlazi u istom obimu, formatu i sadržaju, tri puta godišnje na srpskom i/ili engleskom jeziku.

Godišnjak za društvenu istoriju teži da u granicama mogućnosti doprinese analitičkom građenju celovitog shvatanja i viđenja istorije, posredstvom uvek posebnih, na istraživanjima zasnovanih obrada i teorijskih razmatranja pojedinačnih tema društvene istorije. U časopisu se objavljuju rezultati istraživanja koji se tematski bave društvenom istorijom, zbog čega Godišnjak za društvenu istoriju okuplja saradnike iz različitih struka i zemalja.

Časopis Godišnjak za društvenu istoriju isključivo objavljuje radove zasnovane na naučnom pristupu. Godišnjak za društvenu istoriju ne publikuje radove koji se zasnivaju i sadrže mitološke, nacionalističke, rasističke i druge diskriminatorske koncepte ili na bilo koji način propagiraju govor mržnje, ličnu ispovest ili nenaučnu sadržinu.

Radovi publikovani u Godišnjaku za društvenu istoriju dostupni su u CEEOL bazi (Central and Eastern European Online Library) bazi: https://www.ceeol.com/

Otvoreni pristup

Godišnjak za društvenu istoriju je dostupan u režimu otvorenog pristupa. Članci objavljeni u časopisu mogu se besplatno preuzeti na sajtu časopisa i koristiti u skladu sa Creative Commons Atribution NonCommercial NoDerivs 4.0 International (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/). U časopisu Godišnjak za društvenu istoriju postupak predavanja rukopisa, recenzija i objavljivanje radova su besplatni.