Godišnjak

Godišnjak za društvenu istoriju god. XII 1-3, 2005.

Posted

Godišnjak za društvenu istoriju god. XII sveska 1-3, 2005.

SADRŽAJ – CONTENTS

Studije – Essays

Miroslav Timotijević,
Vaspitanje emocija i uobličavanje modernog građanskog identiteta kod Srba
Miroslav Timotijević,
Upbringing of emotions and formation of modern civil identity among Serbs

PDF

Petar Vodeničarov,
Crkvena tradicija, nacionalne ideologije i slovenski jezici na Balkanu. Pokušaj kulturno-istorijske analize
Petar Vodenicharov,
Church Tradition, National Ideologies and Slavic Languages on the Balkans.
An Attempt for Historical Cultural Analysis

PDF

Ivan Hofman,
Pod stegom Partije. Muzika socijalističkog realizma – primeri SSSR i Jugoslavije
Ivan Hofman,
Under the flag of the Party Music of socialistic realism – cases of USSR and Yugoslavia

PDF

Radina Vučetić,
Amerika u jugoslovenskim putopisima. Pogled kroz Gvozdenu zavesu
Radina Vučetić,
America in Yugoslav travel writings. A look through the Iron Curtain

PDF

Iz istraživanja – Researches

Marko Pejović,
Beogradska štampa o suđenjima za saradnju sa okupatorima u Srbiji 1918–1920
Marko Pejović,
La presse de Belgrade sur les audiences pour la collaboration avec les occupants en
Serbie de 1918. à 1920.

PDF

Viktor Ivanovič Kosik,
Russkiй teatr v restorane: Belgrad 20-h gg. XX v.
Viktor Ivanovič Kosik,
Russian theatre in the restaurants: Belgrade in 1920-ies

PDF

Dragomir Bondžić,
Materijalna pomoć beogradskim studentima 1945–1947
Dragomir Bondžić,
Material aid to Belgrade students from 1945–1947

PDF

Milan Sovilj,
Jugoslovensko-čehoslovačka saradnja u oblasti umetnosti 1945–1948. godine
Milan Sovilj,
Yugoslav-Czechoslovak cooperation in the field of art 1945–1948

PDF

Teorija – Theory

Todor Kuljić,
Anti – antifašizam
Todor Kuljić,
Anti-antifascism

PDF

Baštine – Heritages

Vesna Dimitrijević,
Uroš Predić i Bogdan Dunđerski: Priča o prijateljstvu

PDF

Dmitar Tasić,
„Mislim da Hilandar treba sačuvati po svaku cenu“ (o stavovima jugoslovenskih vlasti prema manastiru Hilandaru u vreme sklapanja Balkanskog pakta 1953/54)

PDF

Momčilo Mitrović,
Jugoslovenska stvarnost u anonimnim dostavama Josipu Brozu Titu 1956–1966. godine

PDF

O idejama i knjigama – On ideas and books

Nobuhiro Šiba,
Studije Balkana u Japanu

PDF

Vladimir Ivanović,
Društvena istorija u fokusu III

PDF

Aleksej Timofejev,
Društvena istorija u Istočnoj Evropi: Rusija

PDF

Slobodan Mandić,
Prikazi sajtova (Web adresar)

PDF

Vasilios Mugrakis,
Mit srpsko-grčkog prijateljstva: Savezništvo ili zaštita vlastitih interesa

PDF

Goran Miloradović,
Džordž L. Mos, Istorija rasizma u Evropi, Službeni glasnik, Beograd 2005, str. 255.

PDF

Novo u Udruženju za društvenu istoriju

PDF