GodišnjakNajnovije

Godišnjak za društvenu istoriju god. XXX sveska 1, 2023.

Posted

Godišnjak za društvenu istoriju god. XXX sveska 1, 2023.
PDF

SADRŽAJ – CONTENTS

Studije – Essays

Marco Abram, PhD,

The Capital Predicament: Serbian National Narratives 
in Socialist Yugoslavia and the Remaking of Belgrade (1944–1961)

dr Marko Abram,

Kapitalna nevolja: Srpski nacionalni narativi u socijalističkoj
Jugoslaviji i preuređenje Beograda (1944–1961)

PDF

MA Đorđe Lalić,

Uticaj države na razvoj i funkcionisanje jugoslovenske vazduhoplovne
industrije na primeru fabrike „Zmaj“ (1927–1938)

Đorđe Lalić, MA,

Impact of the Yugoslav government on the domestic aircraft industry:  
an example from the “Zmaj’’ aircraft factory (1927–1938)

PDF

Iz istraživanja – Research

Miroslav P. Lazić,

„Evropski sablasni ples“ Alberta Martinija 1914–1916.

Miroslav P. Lazić,

Alberto Martini’s “La danza macabra europea” 1914–1916

PDF

Baština – Heritage

MA Luka Savčić i doc. dr Nemanja Radonjić,

Put delegacije FNRJ u SSSR i Rumuniju u proleće 1956.

PDF

O idejama i knjigama – On Ideas and Books

MA LLM Pavle Antonijević,

Uvid u neke metodološke dileme i sporenja u istraživanju
intelektualne istorije

Pavle Antonijević, MA LLM,

Insight Into Some Methodological Issues and Disputes 
in the Research of Intellectual History

PDF

Dr Milan Radovanović,

Društvena istorija u fokusu XLIV

PDF

Slobodan Mandić,

Prikazi sajtova (Web adresar) XLII

PDF

Uputstvo za predaju rukopisa

Submitting manuscripts

Spisak recenzenata

PDF

Okrugli sto postdiplomaca katedre za Opštu istoriju novog veka, 1974. godine na Filozofskom fakultetu pokreće Udruženje koje do danas radi zahvaljujući profesoru Andreju Mitroviću.

Udruženje za društvenu istoriju
(prof. dr Milan Ristović)
Filozofski fakultet,
Čika Ljubina 18-20
11000 Belgrade,
Serbia


+ 381 11 752-212

god.drustv.istor@gmail.com

www.udi.rs

@UdiBelgrade