Godišnjak

Godišnjak za društvenu istoriju god. XXIII sveska 3, 2016.

Posted

SADRŽAJ – CONTENTS

Studije – Essays

Dr Todor Kuljić,
Socijalna revolucija – arheologija prognanog pojma
Todor Kuljić, PhD,
The Social Revolution – Archeology of a Banished Concept
PDF

Dr Miloš Timotijević,
Kult svetitelja, mesta sećanja i politički mitovi: primer manastira Vujan, grobne crkve porodice Lunjevica
Miloš Timotijević, PhD,
The Cult of Saints, Places of Remembrance and Political Myths: Example of Vujan Monastery, Burial Church of Family Lunjevica
PDF

Iz istraživanja – Researches

Dr Vladan Jovanović,
Ilegalni putevi jugoslovenskog opijuma između dva rata
Vladan Jovanović, PhD,
Illegal Routes of Yugoslav Opium between the Two World Wars
PDF

MA Jelena Đureinović,
Istorija, sećanje i pravo: još jedan osvrt na problem sudske rehabilitacije u Srbiji
Jelena Đureinović, MA,
History, Memory, and the Law: Another Review of the Problem of Legal Rehabilitation in Serbia
PDF

Baština – Heritage

Dr Jelena Rafailović,
Karikature „Balkanskog papagaja” – primer bugarske propagande u Prvom svetskom ratu
PDF

O idejama i knjigama – On Ideas and Books

Dr Milan Radovanović,
Društvena istorija u fokusu XXVI
PDF

Slobodan Mandić,
Prikazi sajtova (Web adresar) XXIV
PDF

 

Okrugli sto postdiplomaca katedre za Opštu istoriju novog veka, 1974. godine na Filozofskom fakultetu pokreće Udruženje koje do danas radi zahvaljujući profesoru Andreju Mitroviću.

Udruženje za društvenu istoriju
(prof. dr Milan Ristović)
Filozofski fakultet,
Čika Ljubina 18-20
11000 Belgrade,
Serbia


+ 381 11 752-212

god.drustv.istor@gmail.com

www.udi.rs

@UdiBelgrade