Godišnjak

Godišnjak za društvenu istoriju god. I sveska 2, 1994.

Posted

Godišnjak za društvenu istoriju god. I sveska 2, 1994.
PDF

Sadržaj – Contents

PDF

Studije – Essays

Miroslav Perišić,
Jedan dan u Valjevu krajem 19. veka (Prilog izučavanju istorije svakodnevnog života)
Miroslav Perišić,
А day in Valjevo at the end of the 19th century (А supplement to research into the history of everyday life)
PDF

Momčilo Mitrović,
Sudovi časti u Srbiji posle Drugog svetskog rata
Momčilo Mitrović,
Honor Courts in Serbia after World War II
PDF

Teorijski ogledi – Theoretical essays

Andrej Mitrović,
Evropeizacija i/ili modernizacija (deset teza)
Andrej Mitrović,
Europeisation and/or modernization (ten theses)
PDF

Teorija, metodologija, istorija istoriografije – Theory, Methodology, Нistory of Нistoriography

Jirgen Koka,
Uporedna istorijska istraživanja – nemački primer
Jurgen Косkа,
Comparative historical researches-German examples
PDF

Đorđe Stanković,
Jovan Bl. Jovanović i društvena istorija (Jedan zaboravljeni putokaz)
Đorđe Stanković,
Jovan Bl. Jovanovic and social history (А forgotten sign-post)
PDF

Miroslav Jovanović,
Klio i Janus-licem u lica (Prilog istraživanju – problema kontinuiteta i diskontinuiteta razvoja srpske istorijske nauke)
Miroslav Jovanović,
Clio and Janus – face to faces (А supplement to research into continuity and discontinuity in the development of Serblan historical science)
PDF

Baštine – Heritages

Predrag J. Marković,
Jedan novi izvor za društvenu i ekonomsku istoriju Srbije s kraja 19. veka
Predrag Ј. Marković,
А new source for social and economic history of Serbia at the end of the 19. century
PDF

O idejama i knjigama – On ideas and books

Andrej Mitrović,
Sadašnjost i istoričarevo shvatanje
Andrej Мitrović,
The present and historian’s vews
PDF

Milan Ristović,
Politička karikatura i Informbiro
Мilan Ristović,
Political caricature and the Informburo
PDF

Radmila Radić,
Neki problemi istoriografskog istraživanja odnosa države i verskih zajednica na jugoslovenskom prostoru
Radmila Radić,
Some questions of historiographical research into relationship between the state and the religious communities in the Yugoslav territories
PDF

Okrugli sto postdiplomaca katedre za Opštu istoriju novog veka, 1974. godine na Filozofskom fakultetu pokreće Udruženje koje do danas radi zahvaljujući profesoru Andreju Mitroviću.

Udruženje za društvenu istoriju
(prof. dr Milan Ristović)
Filozofski fakultet,
Čika Ljubina 18-20
11000 Belgrade,
Serbia


+ 381 11 752-212

god.drustv.istor@gmail.com

www.udi.rs

@UdiBelgrade