Godišnjak

Godišnjak za društvenu istoriju god. XXX sveska 3, 2023.

Posted on

Godišnjak za društvenu istoriju god. XXX sveska 3, 2023.PDF SADRŽAJ – CONTENTS Studije – Essays Dr Frančeska Rolandi, Iskreni antikomunisti, taktični antifašisti. Država i izbeglištvo u međuratnoj Jugoslaviji (1918–1935) Francesca Rolandi, PhD, Genuinely Anti-Communist, Tactically Anti-Fascist. Framing Refugeedom in Interwar Yugoslavia (1918–1935) PDF Dr Luka Filipović, Zanemareni početak evrokomunističkih reformi – Savez komunista Jugoslavije i rascep u Komunističkoj […]

Godišnjak

Godišnjak za društvenu istoriju god. XXX sveska 2, 2023.

Posted on

Godišnjak za društvenu istoriju god. XXX sveska 2, 2023. PDF SADRŽAJ – CONTENTS Studije – Essays Dr Milica Božić Marojević Lice i naličje tranzicije Savamale: od močvare do tezaurusa istorije Srbije Milica Božić Marojević, PhD, Two faces of Savamala transition: from a swamp to a thesaurus of Serbian history PDF Dr Radosav Tucović, Prilog istoriografskoj analizi […]

Godišnjak

Godišnjak za društvenu istoriju god. XXX sveska 1, 2023.

Posted on

Godišnjak za društvenu istoriju god. XXX sveska 1, 2023. PDF SADRŽAJ – CONTENTS Studije – Essays Marco Abram, PhD, The Capital Predicament: Serbian National Narratives  in Socialist Yugoslavia and the Remaking of Belgrade (1944–1961) dr Marko Abram, Kapitalna nevolja: Srpski nacionalni narativi u socijalističkoj Jugoslaviji i preuređenje Beograda (1944–1961) PDF MA Đorđe Lalić, Uticaj države na […]

Godišnjak

Godišnjak za društvenu istoriju god. XXIX sveska 3, 2022.

Posted on

Godišnjak za društvenu istoriju god. XXIX sveska 3, 2022.PDF SADRŽAJ – CONTENTS Tematski broj:Čovek i društvo u vreme krize Projekat „Čovek i društvo u vreme krize“Project “Humans and Society in Times of Crisis” Slika Drugog u političkim krizamaThe Image of the Other in Political Crises Dr Dubravka Stojanović, Na vrtešci. Slika „prijatelja“ i „neprijatelja“u srpskim uđbenicima […]

Godišnjak

Godišnjak za društvenu istoriju god. XXIX sveska 2, 2022.

Posted on

Godišnjak za društvenu istoriju god. XXIX sveska 2, 2022. PDF SADRŽAJ – CONTENTS Studije – Essays Dr Jelena Rafailović,  Jedno viđenje Prvog svetskog rata – pisanje Beogradskih opštinskih novina o Prvom svetskom ratu (1929–1940). Jelena Rafailović, PhD The Viewpoint of Beogradske opštinske novine on the First World War (1929–1940) PDF Rade Mrlješ,  Arhitektura internacionalnog modernizma u […]

Godišnjak

Godišnjak za društvenu istoriju god. XXIX sveska 1, 2022.

Posted on

Godišnjak za društvenu istoriju god. XXIX sveska 1, 2022. PDF SADRŽAJ – CONTENTS Studije – Essays  Dr Todor Kuljić, Autobiografski tekst i kontekst: prilog kritici istorijskog izvora Todor Kuljić, PhD,  Autobiographical text and context PDF Dr Nemanja Stokrp, „E, moj druže…“: nacionalizam i (post)jugoslovenski rokenrol (1991–1995) Nemanja Stokrp, MA, “Hey, My Comrade…”: Nationalism and (Post)Yugoslav Rock and […]

Godišnjak

Godišnjak za društvenu istoriju god. XXVIII sveska 3, 2021.

Posted on

Godišnjak za društvenu istoriju god. XXVIII sveska 3, 2021.PDF SADRŽAJ – CONTENTS Studije – Essays  Dr Marko Miljković, Jugoslovenska „Operacija Paperclip“: Nemački geolozi u jugoslovenskom nuklearnom programu krajem četrdesetih i početkom pedesetih godina 20. veka Marko Miljković, PhD,  The Yugoslav ‘Operation Paperclip’: German Geologistsin the Yugoslav Nuclear Program in the Late 1940s and Early 1950s PDF […]

Godišnjak

Godišnjak za društvenu istoriju god. XXVIII sveska 2, 2021.

Posted on

Godišnjak za društvenu istoriju god. XXVIII sveska 2, 2021. PDF SADRŽAJ – CONTENTS Studije – Essays  Dr Marija Golubović, Ruske kafane i muzičari međuratnog Beograda Marija Golubović, PhD,  Russian Taverns and Musicians of Interwar Belgrade PDF Dr Radina Vučetić, Variola vera u Jugoslaviji 1972. godine: istorija odozdo Radina Vučetić, PhD, Variola Vera in Yugoslavia 1972: History […]

Godišnjak

Godišnjak za društvenu istoriju god. XXVIII sveska 1, 2021.

Posted on

Godišnjak za društvenu istoriju god. XXVIII sveska 1, 2021. PDF SADRŽAJ – CONTENTS Studije – Essays  Dr Jovo Miladinović, Političko i materijalno: habzburško-osmanlijski spor oko „ljudskog materijala“ u postosmanlijskim oblastima Kraljevine Srbije i Kraljevine Crne Gore (1916–1917) Jovo Miladinović, PhD,  The Political and the Material: The Habsburg-Ottoman Dispute over the Menschenmaterial in the post-Ottoman Territories of […]

Godišnjak

Godišnjak za društvenu istoriju god. XXVII sveska 3, 2020.

Posted on

Godišnjak za društvenu istoriju god. XXVII sveska 3, 2020. PDF Studije – Essays  Vesna Aleksić, PhD, Bankers as Part of the Economic and Political Elite and the Role of Bankocracy – The Case of Allgemeiner Jugoslawischer Bankverein Dr Vesna Aleksić, Bankari kao deo ekonomske i političke elite i uloga bankokratije– Slučaj Allgemeiner Jugoslawischer Bankverein PDF […]