Godišnjak

Godišnjak za društvenu istoriju god. XXX sveska 3, 2023.

Posted on

Godišnjak za društvenu istoriju god. XXX sveska 3, 2023.PDF SADRŽAJ – CONTENTS Studije – Essays Dr Frančeska Rolandi, Iskreni antikomunisti, taktični antifašisti. Država i izbeglištvo u međuratnoj Jugoslaviji (1918–1935) Francesca Rolandi, PhD, Genuinely Anti-Communist, Tactically Anti-Fascist. Framing Refugeedom in Interwar Yugoslavia (1918–1935) PDF Dr Luka Filipović, Zanemareni početak evrokomunističkih reformi – Savez komunista Jugoslavije i rascep u Komunističkoj […]

Godišnjak

Godišnjak za društvenu istoriju god. XXX sveska 2, 2023.

Posted on

Godišnjak za društvenu istoriju god. XXX sveska 2, 2023. PDF SADRŽAJ – CONTENTS Studije – Essays Dr Milica Božić Marojević Lice i naličje tranzicije Savamale: od močvare do tezaurusa istorije Srbije Milica Božić Marojević, PhD, Two faces of Savamala transition: from a swamp to a thesaurus of Serbian history PDF Dr Radosav Tucović, Prilog istoriografskoj analizi […]

Godišnjak

Godišnjak za društvenu istoriju god. XXX sveska 1, 2023.

Posted on

Godišnjak za društvenu istoriju god. XXX sveska 1, 2023. PDF SADRŽAJ – CONTENTS Studije – Essays Marco Abram, PhD, The Capital Predicament: Serbian National Narratives  in Socialist Yugoslavia and the Remaking of Belgrade (1944–1961) dr Marko Abram, Kapitalna nevolja: Srpski nacionalni narativi u socijalističkoj Jugoslaviji i preuređenje Beograda (1944–1961) PDF MA Đorđe Lalić, Uticaj države na […]

Godišnjak

Godišnjak za društvenu istoriju god. XXIX sveska 3, 2022.

Posted on

Godišnjak za društvenu istoriju god. XXIX sveska 3, 2022.PDF SADRŽAJ – CONTENTS Tematski broj:Čovek i društvo u vreme krize Projekat „Čovek i društvo u vreme krize“Project “Humans and Society in Times of Crisis” Slika Drugog u političkim krizamaThe Image of the Other in Political Crises Dr Dubravka Stojanović, Na vrtešci. Slika „prijatelja“ i „neprijatelja“u srpskim uđbenicima […]

Godišnjak

Godišnjak za društvenu istoriju god. XXIX sveska 2, 2022.

Posted on

Godišnjak za društvenu istoriju god. XXIX sveska 2, 2022. PDF SADRŽAJ – CONTENTS Studije – Essays Dr Jelena Rafailović,  Jedno viđenje Prvog svetskog rata – pisanje Beogradskih opštinskih novina o Prvom svetskom ratu (1929–1940). Jelena Rafailović, PhD The Viewpoint of Beogradske opštinske novine on the First World War (1929–1940) PDF Rade Mrlješ,  Arhitektura internacionalnog modernizma u […]

Godišnjak

Godišnjak za društvenu istoriju god. XXIX sveska 1, 2022.

Posted on

Godišnjak za društvenu istoriju god. XXIX sveska 1, 2022. PDF SADRŽAJ – CONTENTS Studije – Essays  Dr Todor Kuljić, Autobiografski tekst i kontekst: prilog kritici istorijskog izvora Todor Kuljić, PhD,  Autobiographical text and context PDF Dr Nemanja Stokrp, „E, moj druže…“: nacionalizam i (post)jugoslovenski rokenrol (1991–1995) Nemanja Stokrp, MA, “Hey, My Comrade…”: Nationalism and (Post)Yugoslav Rock and […]

Godišnjak

Godišnjak za društvenu istoriju god. XXVIII sveska 3, 2021.

Posted on

Godišnjak za društvenu istoriju god. XXVIII sveska 3, 2021.PDF SADRŽAJ – CONTENTS Studije – Essays  Dr Marko Miljković, Jugoslovenska „Operacija Paperclip“: Nemački geolozi u jugoslovenskom nuklearnom programu krajem četrdesetih i početkom pedesetih godina 20. veka Marko Miljković, PhD,  The Yugoslav ‘Operation Paperclip’: German Geologistsin the Yugoslav Nuclear Program in the Late 1940s and Early 1950s PDF […]

Godišnjak

Godišnjak za društvenu istoriju god. XXVIII sveska 2, 2021.

Posted on

Godišnjak za društvenu istoriju god. XXVIII sveska 2, 2021. PDF SADRŽAJ – CONTENTS Studije – Essays  Dr Marija Golubović, Ruske kafane i muzičari međuratnog Beograda Marija Golubović, PhD,  Russian Taverns and Musicians of Interwar Belgrade PDF Dr Radina Vučetić, Variola vera u Jugoslaviji 1972. godine: istorija odozdo Radina Vučetić, PhD, Variola Vera in Yugoslavia 1972: History […]

Godišnjak

Godišnjak za društvenu istoriju god. XXVIII sveska 1, 2021.

Posted on

Godišnjak za društvenu istoriju god. XXVIII sveska 1, 2021. PDF SADRŽAJ – CONTENTS Studije – Essays  Dr Jovo Miladinović, Političko i materijalno: habzburško-osmanlijski spor oko „ljudskog materijala“ u postosmanlijskim oblastima Kraljevine Srbije i Kraljevine Crne Gore (1916–1917) Jovo Miladinović, PhD,  The Political and the Material: The Habsburg-Ottoman Dispute over the Menschenmaterial in the post-Ottoman Territories of […]

Godišnjak

Godišnjak za društvenu istoriju god. XXVI sveska 3, 2019.

Posted on

Godišnjak za društvenu istoriju god. XXVI sveska 3, 2019. PDF Studije Dr Jelena Rafailović Agrarne reforme na Balkanu posle Prvog svetskog rata – uporedni pregled osnovnih karakteristika Jelena Rafailović, PhD Agrarian reforms in the Balkans after World War I –comparative overview of basic characteristic  PDF Dr Todor Kuljić Metabolizam poraza levice – kako levica da […]