Jezik i društvena istorija. Društvenoistorijski okviri polemike o srpskom književnom jeziku
Language and Social History. Socialhistorical Framework in Serbian literature language dispute
230.
Stubovi kulture, Belgrade; 2002