a href="http://www.udi.rs/articles/Goran-Joseph Roth.pdf">Istorijsko u romanu "Radecki marš" Jozefa Rota, 241-266.
Godišnjak za društvenu istoriju, godina IV, sveska 2-3, Beograd, 1997.
Annual for Social History, year IV, no. 2-3, Belgrade, 1997