Godišnjak za društvenu istoriju, godina XXV, sveska 1, Beograd, 2018.
Annual for Social History, year XXV, no. 1, Belgrade, 2018