Godišnjak za društvenu istoriju, godina XVIII, sveska 3, Beograd, 2011.
Annual for Social History, year XVIII, no. 3, Belgrade, 2011