Godišnjak za društvenu istoriju, godina XVII, sveska 3, Beograd, 2010.
Annual for Social History, year XVII, no. 3, Belgrade, 2010