Godišnjak za društvenu istoriju, godina XVII, sveska 2, Beograd, 2010.
Annual for Social History, year XVII, no. 2, Belgrade, 2010