Godišnjak za društvenu istoriju, godina XVI, sveska 3, Beograd, 2009.
Annual for Social History, year XVI, no. 3, Belgrade, 2009