Godišnjak za društvenu istoriju, godina XVI, sveska 1, Beograd, 2009.
Annual for Social History, year XVI, no. 1, Belgrade, 2009