Godišnjak za društvenu istoriju, godina XV, sveska 1-3, Beograd, 2008.
Annual for Social History, year XV, no. 1-3, Belgrade, 2008