Sahrana Vojvode Stepe Stepanovića 1929: neobjavljene fotografije, 149-152.
Godišnjak za društvenu istoriju, godina XIV, sveska 1-3, Beograd, 2007.
Annual for Social History, year XIV, no. 1-3, Belgrade, 2007