Trgovčević, Ljubinka, Planirana elita, Istorijski institut SANU - Službeni glasnik, Beograd 2003, str. 328. (179-182)
Godišnjak za društvenu istoriju, godina XI, sveska 2-3, Beograd, 2004.
Annual for Social History, year XI, no. 2-3, Belgrade, 2004