Nazivi ulica Čačka 1893-1992. Jedan vek izgrađivanja kolektivnog identiteta
Street Names in Čačak 1893-1992. A Century of Collective Identity-Building
Godišnjak za društvenu istoriju, godina VII, sveska 2-3, Beograd, 2000.
Annual for Social History, year VII, no. 2-3, Belgrade, 2000