Bibliografija / Bibliography
Članci iz godišnjaka / Articles from Annual
Istraživanja / Researches
O filmskom ukusu partijskih ideologa 1963. Jedan epizoda iz kulturnog života komunističke Jugoslavije
On Party Ideologists Film Taste in 1963: An Epizode from the Cultural Life of Communist Yugoslavia
Godišnjak za društvenu istoriju, godina VI, sveska 1, Beograd, 1999.
Annual for Social History, year VI, no. 1, Belgrade, 1999