Bibliografija / Bibliography
Članci iz godišnjaka / Articles from Annual
Istraživanja / Researches
Nazivi ulica Čačka 1893-1992. Jedan vek izgrađivanja kolektivnog identiteta
Street Names in Čačak 1893-1992. A Century of Collective Identity-Building
Godišnjak za društvenu istoriju, godina VII, sveska 2-3, Beograd, 2000.
Annual for Social History, year VII, no. 2-3, Belgrade, 2000
Baštine / Heritages
Sahrana Vojvode Stepe Stepanovića 1929: neobjavljene fotografije, 149-152.
Godišnjak za društvenu istoriju, godina XIV, sveska 1-3, Beograd, 2007.
Annual for Social History, year XIV, no. 1-3, Belgrade, 2007
Istraživanja / Researches
Godišnjak za društvenu istoriju, godina XV, sveska 1-3, Beograd, 2008.
Annual for Social History, year XV, no. 1-3, Belgrade, 2008
Studije / Essays
Godišnjak za društvenu istoriju, godina XXIII, sveska 3, Beograd, 2016.
Annual for Social History, year XXIII, no. 3, Belgrade, 2016
Istraživanja / Researches
Godišnjak za društvenu istoriju, godina XXV, sveska 1, Beograd, 2018.
Annual for Social History, year XXV, no. 1, Belgrade, 2018