Bibliografija / Bibliography
Knjige / Books
Beograd u hodu ka Evropi. Kulturni uticaji Britanije i Nemačke na beogradsku elitu 1918-1941
str. 287
Institut za savremenu istoriju; 2005; ISBN 86-7403-085-8
Članci iz godišnjaka / Articles from Annual
Istraživanja / Researches
Srpski masoni između dva svetska rata kao društvena grupa
Serbian Freemasons as a Social Group between two World Wars
Godišnjak za društvenu istoriju, godina V, sveska 1-3, Beograd, 1998.
Annual for Social History, year V, no. 1-3, Belgrade, 1998