Bibliografija / Bibliography
Članci iz godišnjaka / Articles from Annual
Istraživanja / Researches
"Sa patriotizmom srpske dame svet još ima da računa!" Srpsko žensko društvo između dobrotvornog rada i patriotizma (1875-1914)
"...mit dem Patriotismus der serbischen Dame hat die Welt noch zu rechnen!" Der serbische Frauenverein zwischen Patriotismus und burgerliche Wohltatigkeit (1875-1914)
Godišnjak za društvenu istoriju, godina II, sveska 1, Beograd, 1995.
Annual for Social History, year II, no. 1, Belgrade, 1995
Istraživanja / Researches
Izmedu "seljačkog" porekla i statusa princeze: Iz dnevnika mlade Anke Obrenović Between the "Peasant" Origine and the Status of the Prencesse. From the Diary of Anka Obrenović
Between the "Peasant" Origine and the Status of the Prencesse. From the Diary of Anka Obrenović
Godišnjak za društvenu istoriju, godina III, sveska 1-2, Beograd, 1996.
Annual for Social History, year III, no. 1-2, Belgrade, 1996