Bibliografija / Bibliography
Članci iz godišnjaka / Articles from Annual
O idejama i knjigama / On ideas and books
Otkrivanje Rovinskog, P.A. Rovinski : Crna Gora u prošlosti i sadašnjosti, Narodna biblioteka "Đurđe Crnojević"-Cetinje-Sremski Karlovci 1994
Discovering Rovinski
Godišnjak za društvenu istoriju, godina I, sveska 3, Beograd, 1994.
Annual for Social History, year I, no. 3, Belgrade, 1994
O idejama i knjigama / On ideas and books
Srpsko društvo u sećanjima
Godišnjak za društvenu istoriju, godina V, sveska 1-3, Beograd, 1998.
Annual for Social History, year V, no. 1-3, Belgrade, 1998
O idejama i knjigama / On ideas and books
Dr Nadežda Jovanović, Život za slobodu bez straha. Studija o životu i delu dr Dragoljuba Jovanovića, Beograd 2000, s. 708.
Godišnjak za društvenu istoriju, godina VII, sveska 2-3, Beograd, 2000.
Annual for Social History, year VII, no. 2-3, Belgrade, 2000
Prilozi /
Godišnjak za društvenu istoriju, godina XX, sveska 2, Beograd, 2013.
Annual for Social History, year XX, no. 2, Belgrade, 2013