Bibliografija / Bibliography
Priređivanje građe / Edition of the Historical Sources
Živeti u Beogradu 1837-1841: Dokumenta Uprave grada Beograda. Knjiga 1
Living in Belgrade 1837-1841: Historical Archive on Belgrade Documents
(Miroslav Jovanović, Predrag Marković, Miroslav Perišić, Dubravka Stojanović i Milan Ristović) 530.
Beograd; 2003
Živeti u Beogradu 1842-1850: Dokumenta Uprave grada Beograda. Knjiga 2
Living in Belgrade 1842-1850: Historical Archive on Belgrade Documents
(Miroslav Jovanović, Predrag Marković, Miroslav Perišić, Dubravka Stojanović i Milan Ristović) 639.
Beograd; 2004
Živeti u Beogradu 1851-1867: Dokumenta Uprave grada Beograda. Knjiga 3
Living in Belgrade 1851-1867: Historical Archive on Belgrade Documents
(Miroslav Jovanović, Predrag Marković, Miroslav Perišić, Dubravka Stojanović i Milan Ristović) 650.
Beograd; 2005
Živeti u Beogradu 1868-1878: Dokumenta Uprave grada Beograda. Knjiga 4
Living in Belgrade 1868-1878: Historical Archive on Belgrade Documents
(Miroslav Jovanović, Goran Miloradović, Miroslav Perišić, Dubravka Stojanović i Milan Ristović) 571.
Beograd; 2006
Živeti u Beogradu 1890-1940: Dokumenta Uprave grada Beograda. Knjiga 6
Living in Belgrade 1890-1940: Historical Archive on Belgrade Documents
(Grupa autora: Miroslav Jovanović, Goran Miloradović, Miroslav Perišić, Dubravka Stojanović i Milan Ristović) 705.
Beograd; 2008
Živeti u Beogradu 1879-1889: Dokumenta Uprave grada Beograda. Knjiga 5
Living in Belgrade 1879-1889: Historical Archive on Belgrade Documents
(Grupa autora: Miroslav Jovanović, Goran Miloradović, Miroslav Perišić, Dubravka Stojanović i Milan Ristović) 614.
Beograd; 2007
Uređivanje / Editing
Moderna srpska država 1804-2004: Hronologija
Modern Serbian State 1804-2004: A chronology
(Lj. Dimić, M. Jovanović, Lj. Trgovčević, M. Ristović, D. Stojanović, P. Marković, B. Prpa i M. Perišić) 534.
Beograd; 2004
Članci iz godišnjaka / Articles from Annual
O idejama i knjigama / On ideas and books
Godišnjak za društvenu istoriju, godina XVIII, sveska 3, Beograd, 2011.
Annual for Social History, year XVIII, no. 3, Belgrade, 2011
O idejama i knjigama / On ideas and books
Godišnjak za društvenu istoriju, godina XIX, sveska 3, Beograd, 2012.
Annual for Social History, year XIX, no. 3, Belgrade, 2012