Bibliografija / Bibliography
Članci iz godišnjaka / Articles from Annual
/
Vizuelna kultura nacionalizma i konstituisanje privatnog identiteta, 47-64.
Visual culture of nationalism and constitution of private identity
Godišnjak za društvenu istoriju, godina XI, sveska 2-3, Beograd, 2004.
Annual for Social History, year XI, no. 2-3, Belgrade, 2004
Istraživanja / Researches
Godišnjak za društvenu istoriju, godina XVII, sveska 3, Beograd, 2010.
Annual for Social History, year XVII, no. 3, Belgrade, 2010