Bibliografija / Bibliography
Zbornici / Memoirs
Mali čovek i velika istorija - radovi polatnika programa istorije
Petničke sveske, br. 52; 2003
Usmena prošlost
(u redakciji Gorana Miloradovića); uvodni članak: Goran Miloradović, Nezvanična verzija prošlosti / Unofficial Version of the Past
Valjevo; 2004
Monografije / Monographs
Karantin za ideje. Logori za izolaciju "sumnjivih elemenata" u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca (1919-1922)
Beograd; 2004
Lepota pod nadzorom. Sovjetski kulturni uticaji u Jugoslaviji
str. 461
Institut za savremenu istoriju, Beograd; 2012
Карантин идей: Лагеря для изоляции «подозрительных лиц» в Королевстве сербов, хорватов и словенцев в 1919–1922 гг
Москва 2010
Priređivanje građe / Edition of the Historical Sources
Živeti u Beogradu 1868-1878: Dokumenta Uprave grada Beograda. Tom IV
Living in Belgrade 1868-1878: Historical Archive on Belgrade Documents
(Grupa autora: Miroslav Jovanović, Goran Miloradović, Miroslav Perišić, Dubravka Stojanović i Milan Ristović)
Beograd; 2006
Živeti u Beogradu 1890-1940: Dokumenta Uprave grada Beograda. Knjiga 6
Living in Belgrade 1890-1940: Historical Archive on Belgrade Documents
(Grupa autora: Miroslav Jovanović, Goran Miloradović, Miroslav Perišić, Dubravka Stojanović i Milan Ristović) 705.
Beograd; 2008
Živeti u Beogradu 1879-1889: Dokumenta Uprave grada Beograda. Knjiga 5
Living in Belgrade 1879-1889: Historical Archive on Belgrade Documents
(Grupa autora: Miroslav Jovanović, Goran Miloradović, Miroslav Perišić, Dubravka Stojanović i Milan Ristović) 614.
Beograd; 2007
Članci iz godišnjaka / Articles from Annual
Teorija / Theory
a href="http://www.udi.rs/articles/Goran-Joseph Roth.pdf">Istorijsko u romanu "Radecki marš" Jozefa Rota, 241-266.
Godišnjak za društvenu istoriju, godina IV, sveska 2-3, Beograd, 1997.
Annual for Social History, year IV, no. 2-3, Belgrade, 1997
O idejama i knjigama / On ideas and books
Miroslav Jovanović, Doseljavanje ruskih izbeglica u Kraljevinu SHS 1919-1924, Beograd, 1996
Godišnjak za društvenu istoriju, godina VI, sveska 3, Beograd, 1999.
Annual for Social History, year VI, no. 3, Belgrade, 1999
O idejama i knjigama / On ideas and books
Pod gusenicama istorije (O knjizi Dragana Krstića, "Psihološke beleške 1974-1975)
Godišnjak za društvenu istoriju, godina VIII, sveska 1-2, Beograd, 2001.
Annual for Social History, year VIII, no. 1-2, Belgrade, 2001
/
Lica u tami. Društveni profil filmskih cenzora u Jugoslaviji 1945-1955. godine, 101–122.
Faces in the dark. Social profile of the film censors in Yugoslavia from 1945-1955.
Godišnjak za društvenu istoriju, godina XI, sveska 2-3, Beograd, 2004.
Annual for Social History, year XI, no. 2-3, Belgrade, 2004
Istraživanja / Researches
Jugoslovenska književna scena četrdesetih i pedesetih godina XX veka (Sovjetska specijalistička analiza), s. 229–262.
Godišnjak za društvenu istoriju, godina X, sveska 1-3, Beograd, 2003.
Annual for Social History, year X, no. 1-3, Belgrade, 2003
O idejama i knjigama / On ideas and books
Džordž L. Mos, Istorija rasizma u Evropi, Službeni glasnik, Beograd 2005, str. 255., 265-268.
Godišnjak za društvenu istoriju, godina XII, sveska 1-3, Beograd, 2005.
Annual for Social History, year XII, no. 1-3, Belgrade, 2005
Istraživanja / Researches
Prah prahu: staljinistički pogrebni rituali u socijalističkoj Jugoslaviji, 83-106.
Ashes to ashes: Stalinist funerary rituals in socialist Yugoslavia
Godišnjak za društvenu istoriju, godina XIV, sveska 1-3, Beograd, 2007.
Annual for Social History, year XIV, no. 1-3, Belgrade, 2007
Istraživanja / Researches
Godišnjak za društvenu istoriju, godina XVII, sveska 1, Beograd, 2010.
Annual for Social History, year XVII, no. 1, Belgrade, 2010
Baštine / Heritages
Godišnjak za društvenu istoriju, godina XVII, sveska 2, Beograd, 2010.
Annual for Social History, year XVII, no. 2, Belgrade, 2010
Baštine / Heritages
Godišnjak za društvenu istoriju, godina XVIII, sveska 1, Beograd, 2011.
Annual for Social History, year XVIII, no. 1, Belgrade, 2011
In memoriam / In memoriam
Godišnjak za društvenu istoriju, godina XX, sveska 1, Beograd, 2013.
Annual for Social History, year XX, no. 1, Belgrade, 2013
Baštine / Heritages
Godišnjak za društvenu istoriju, godina XX, sveska 1, Beograd, 2013.
Annual for Social History, year XX, no. 1, Belgrade, 2013
Studije / Essays
Godišnjak za društvenu istoriju, godina XX, sveska 2, Beograd, 2013.
Annual for Social History, year XX, no. 2, Belgrade, 2013
Studije / Essays
Godišnjak za društvenu istoriju, godina XXI, sveska 2-3, Beograd, 2014.
Annual for Social History, year XXI, no. 2-3, Belgrade, 2014
Zbornici / Memoirs
Mali čovek i velika istorija: radovi polaznika programa istorije
(u redakciji Gorana Miloradovića)uvodni članak: Goran Miloradović, Pisani tragovi usmene istorije / Written Traces of Oral History, Valjevo 2002.
In memoriam / In memoriam
In memoriam: Miroslav Jovanović (1962-2014)
u: Politika, br: 35998, 27. januar 2014, str. 11.
Članci / Articles
Pronalazak inženjera Zamjatina, odnosno pokušaj definisanja pojmova utopija, antiutopija, distopija i naučna fantastika na osnovu njihovog odnosa prema istorijskom procesu
Književna reč 452-453, 10-25. januar 1995, s. 3, 4.
Poreklo i značenje likova u Zamjatinovom romanu „Mi"
Tokovi istorije 1-2, 1995, s. 167-187.
Čija je Prevlaka?: (Prilog rešavanju problema definisanja administrativnih granica između bivših republika SFR Jugoslavije
Vojnoistorijski glasnik 1-2, 1996, s. 253-272.
Border documents
u: East Slavonia, Baranja and West Srem: UN Protection of Serbs / Ost-Slavonien, Baranja und West-Srem: UNO Schutz der Serben, Beograd 1996, s. 50-53.
Documente uber Grenzen
u: East Slavonia, Baranja and West Srem: UN Protection of Serbs / Ost-Slavonien, Baranja und West-Srem: UNO Schutz der Serben, Beograd 1996, s. 50-53.
Logori za izolaciju – nastanak, razvoj, tipologija, stereotipi
Vojnoistorijski glasnik 1-3, 1999, s. 62-88.
Logori za izolaciju politčkih protivnika na tlu Jugoslavije (1918-2000)
Istorija XX veka 2, 2000, s. 115-125.
Umesto careva i osvajanja istorija običnih ljudi
Kreativno vaspitanje 8, 1. mart 2001, s. 16-18.
Anarheologija (elektronski časopis), 4, 2001
Staljinovi pokloni. (Tematika jugoslovenskog igranog filma 1945-1955)
Istorija 20 veka 1, 2002, s. 97-114.
Vruće teme na hladan način
Petnica: godišnjak Istraživačke stanice Petnica 19, februar 2003, s. 27.
Krojači filmskog ukusa. Kriterijumi filmske cenzure u Jugoslaviji 40-tih i 50-tih godina 20.veka
u: Srbija (Jugoslavija) 1945–1955. Pokreti, ideologije, praksa, Beograd 2006, str. 171–184.
Конец фильма. Триумфальное шествие соцреализма с “Мосфильма” на Белград
Родина, 10, 2003, с. 112–114.
Подарки Сталина (Тематика югославского художественного фильма, 1945-1955 гг.)
Русский сборник
I, Москва 2004, стр. 313–333.
‘Trojanski konj imperijalizma’ preskače ‘gvozdenu zavesu’: Jugoslavija kao totalitarna država i njena uloga u hladnom ratu
Tokovi istorije, 1/2011, 91-108.
Od sovjetskog satelita do američkog klina. Politički uzroci i okolnosti podele umetnika na realiste i moderniste u Jugoslaviji pedesetih godina
Desničini susreti 2009. Zbornik radova, Zagreb 2011, 69–84.
Ljudi na strateškim mestima: uzroci, posledice i smisao sukoba Josipa Broza Tita i Milovana Đilasa na Trecem (vanrednom) plenumu CK SKJ 1954. godine
u: Tito – viđenja i tumačenja (ur. O. Manojlović-Pintar), Beograd 2011, 199–231.
Duplo dno: Kulturni, politički i obavestajni aspekt odnosa VOKS-a i Društva za kulturnu saradnju Jugoslavije sa SSSR-om 1945–1949. godine
u: Srpsko-ruski odnosi od počĺtka XVIII do kraja XX vĺka, Mĺđunarodni naučni skup 23–25. sĺptĺmbar 2010, Bĺograd 2011, str. 263–286.
Tri groba jednog pesnika. Smrt Ivana Gorana Kovačića: činjenice, interpretacije, mit
Desničini susreti 2011. Zbornik radova, Zagreb 2012, 25-41.
Роман Замятина "Мы": между историей и утопией
Русский сборник , IV, 2007, 170-197.
Recenzije, kritike, prikazi / Recensions, Critics, Reviews
Umetnost ubeđivanja i naučni metod (Toby Clark, Art and Propaganda in the Twentieth Century. The Political Image in the Age of Mass Culture, Calmann and King Ltd, London 1997, str. 175.)
Istorija 20 veka 2, 2002, (u štampi)